Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

SportCentrum Holešov
Tepelné hospodářství Holešov

Navštěvní řád squash

Provozní řád squash

Obecné zásady

 1. Provozní doba Sportcentra Holešov viz. otevírací doba. Plánované a mimořádné termíny uzavření Sportcentra Holešov (údržba, pravidelné opravy, turnaje, některé svátky, apod.) provozovatel Sportcentra Holešov ohlásí předem na informační tabuli Sportcentra Holešov.
 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád Sportcentra Holešov, dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a cvičitelů a chovat se ohleduplně k jiným zákazníkům.
 3. V objektu Sportcentra Holešov je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.
 4. Zákazník může využívat Sportcentra Holešov a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny.
 5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení Sportcentra Holešov. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. Lékárnička se nachází v recepci Sportcentra Holešov.
 6. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení Sportcentra Holešov (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli Sportcentra Holešov uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
 7. Provozovatel Sportcentra Holešov doporučuje zákazníkům ve vlastním zájmu uzavřít odpovědnostní pojistku, na základě které bude pojištěn i proti událostem, uvedeným v článku 5 a 6 Provozního řádu - Část I. - Obecné zásady.
 8. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci Sportcentra Holešov u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.
 9. Zaplacením vstupného se zákazník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

Provozní podmínky

 1. Zákazník je povinen před vstupem na squashový kurt seznámit se s Provozním řádem squash. Vstupem na squashový kurt zákazník potvrzuje, že vzal na vědomí všechny podmínky z něho vyplývající.
 2. Hrací jednotka je časový úsek v délce 30 min..
 3. Zákazník uhradí požadovaný počet hracích jednotek platbou v hotovosti anebo, je-li držitelem zákaznické karty Sportcentra Holešov, čerpáním ze zákaznické karty Sportcentra Holešov v recepci u obsluhujícího personálu.
 4. Vstup do squashového kurtu je povolen současně pouze 2 hráčům, a to jen v sálové sportovní obuvi, která nezanechává stopy na sportovní podlaze kurtu a není používána pro venkovní sportování, a ve vhodném sportovním oblečení. Ve sporných případech je pro zákazníka závazné rozhodnutí obsluhujícího personálu. Za znečištění sportovní podlahy kurtu nevhodnou obuví je zákazník povinen zaplatit přirážku 3.000,- Kč.
 5. Zákazník se při hře squash řídí pravidly pro tuto hru, zejména však se musí vyvarovat záměrným úderům ve směru soupeře a úderům směřovaným do osvětlovacích těles kurtu. Je přísně zakázáno narážet tělem či vést údery raketou do zadní skleněné stěny squashového kurtu, případně nepřiměřeným způsobem narážet tělem do jeho boční a čelní stěny. Zákazník, který poruší tento zákaz, je povinen na vyzváni obsluhujícího personálu opustit squashový kurt, způsobí-li škodu na zařízení a vybavení squashového kurtu, uvést obsluhujícímu personálu své jméno a příjmení, bydliště, r. č. a kontaktní telefonní číslo, vyplnit a podepsat protokol o způsobení škody a vzniklou škodu uhradit (viz článek 6 Provozního řádu squash- Část I. - Obecné zásady). Rovněž je přísně zakázána jakákoli manipulace se zařízením kurtu a se skleněnou stěnou, vyjma běžného procházení dveřmi. Dále je zakázáno vnášení jakýchkoli předmětů vyjma raket, míčků a ochranných brýlí do prostoru squashového kurtu.
 6. Zákazník je povinen po uplynutí zakoupené hrací jednotky (doby) squashový kurt ihned uvolnit pro dalšího zákazníka.
 7. Zákazník si může rezervovat hrací jednotku osobně na recepci Sportcentra Holešov u obsluhujícího personálu, případně telefonicky. Provedenou rezervaci je možno zrušit stejným způsobem, nejpozději však do 15:00 hod dne předcházejícího rezervaci. Nevyužité nebo včas nezrušené rezervace propadají bez nároku na náhradu a zákazník je povinen rezervovanou hrací jednotku (dobu) uhradit.
 8. Dostaví-li se zákazník, který provedl rezervaci, do recepce Sportcentra Holešov až po začátku jim rezervované hrací jednotky (doby), uhradí cenu, jako by byl přišel včas. Nedostaví-li se zákazník, který provedl rezervaci, do 10 min. od začátku jim rezervované hrací jednotky (doby), obsluhující personál je oprávněn hrací jednotku (dobu) poskytnout jinému zákazníkovi. Rezervovaná hrací jednotka (doba) tímto propadá a pro zákazníka, který provedl její rezervaci, platí povinnost uvedená v článku 7 Provozního řádu squash - Část II. - Provozní zásady pro hru Squash.
 9. Zákazník si může v recepci Sportcentra Holešov za poplatek vypůjčit squashovou raketu, míček, předepsanou sálovou obuv, ochranné brýle a ručník dle sazeb uvedených v ceníku Sportcentra Holešov.
 10. Osoby mladší 15 let jsou povinny používat při hře squash ochranné brýle.

První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce Sportcentra Holešov lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 3. Provozovatel centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 4. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

Odpovědnost za provoz Sportcentra Holešov

 1. Za zařízení Sportcentra Holešov, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel centra.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě s provozovatelem Sportcentra Holešov je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti podpisem provozovatele Sportcentra Holešov.
 3. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo ke změnám v Provozním řádu Sportcentra Holešov bez předchozího upozornění
 4. Poplatek za užívání centra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel Sportcentra Holešov je povinen dodržovat tento interní předpis.

V Holešově, dne 1. 5. 2017