Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

SportCentrum Holešov
Tepelné hospodářství Holešov

Návštěvní řád solárií

Návštěvní řád solárií

Obecné zásady

 1. Provozní doba Sportcentra Holešov viz. otevírací doba. Plánované a mimořádné termíny uzavření Sportcentra Holešov (údržba, pravidelné opravy, turnaje, některé svátky, apod.) provozovatel Sportcentra Holešov ohlásí předem na informační tabuli Sprtcentra Holešov.
 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád Sportcentra Holešov, dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a cvičitelů a chovat se ohleduplně k jiným zákazníkům.
 3. V objektu Sportcentra Holešov je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.
 4. Zákazník může využívat Sportcentra Holešov a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny.
 5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení Sportcentra Holešov. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. Lékárnička se nachází v recepci SPORTRELAXu Holešov.
 6. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení Sportcentra Holešov (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli Sportcentra Holešov uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do 5 dnů od vzniku škody.
 7. Provozovatel Sportcentra Holešov doporučuje zákazníkům ve vlastním zájmu uzavřít odpovědnostní pojistku, na základě které bude pojištěn i proti událostem, uvedeným v článku 5 a 6 Provozního řádu - Část I. - Obecné zásady.
 8. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci Sportcentra Holešov u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.
 9. Zaplacením vstupného se zákazník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

Provozní podmínky

 1. Požádejte obsluhu, aby Vás seznámila s typy solárií a doporučenými opalovacími časy s ohledem na typ Vaší pleti. Pokud budete potřebovat jakoukoli informaci ohledně opalování, obraťte se s důvěrou na obsluhu.
 2. Nechte si doporučit vhodný opalovací krém s ohledem na typ Vaší pleti – pokožku je před i po opalování vhodné hydratovat. Kosmetika pro opalování na slunci je pro opalování v soláriu nevhodná.
 3. Před opalováním se odličte – lépe se opálíte.
 4. Používáte-li dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, před opalováním je odložte.
 5. Při opalování vždy používejte ochranné brýle, jsou k dispozici v každé kabince. Můžete si u obsluhy zakoupit brýle vlastní – z hygienických důvodů doporučujeme.
 6. Používáte antibiotika? Pokud ano, odložte návštěvu solária. Používáte-li léky, poraďte se o vhodnosti opalování v soláriu se svým lékařem. Totéž platí u kožních onemocněních, alergiích, očních poruchách a operacích oční čočky.
 7. O případné citlivosti na sluneční záření, používání léků, kožních onemocněních, alergiích eventuálně dalších skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit průběh opalování, informujte obsluhu.
 8. Těhotenství není nemoc, tudíž Vám v návštěvě solária nebrání. Nicméně zvláště v pokročilém stadiu těhotenství opalování dobře zvažte, případně konzultujte se svým lékařem.
 9. Opalování v době kojení rizikové není. Počítejte s větším nelíváním prsou vlivem tepla. Opalování není vhodné pro ženu, která již nějaké problémy má (např. zánět bradavek).
 10. Opalování osob mladších 18 let je vyloučeno.
 11. V případě nevolnosti či zdravotních obtíží v průběhu nebo kdykoli po opalování toto oznamte obsluze. Lékárnička je k dispozici u obsluhy.
 12. Nezapomínejte na hydrataci těla – ve studiu je možné zakoupit nápoje.
 13. Neopalujte se ve stejný den na soláriu i na slunci.
 14. Mezi jednotlivými návštěvami solária dodržujte pauzu alespoň 48 hodin.
 15. Na solární lůžko uléhejte pomalu a opatrně, aby nedošlo k poškození akrylové desky. Ze stejného důvodu si před opalováním odložte šperky.
 16. Skla obličejových výbojek mají velmi vysokou teplotu, nedotýkejte se jich.

Hygiena

 1. Dezinfekci solárních lůžek a solárních sprch provádí obsluha po každém použití. Je používána dezinfekce speciálně určená k tomuto účelu. Atest je k nahlédnutí u obsluhy.
 2. Úklid studia probíhá dle vlastních standardů a jsou používány neagresivní látky s antibakteriálním účinkem.
 3. V pravidelných intervalech určených výrobcem probíhá čištění strojů od prachu a výměna vzduchových filtrů.

Doba slunění

TYP 1: velmi citlivá
Pihy: zpravidla v hojném počtu
Barva vlasů: rudá, písková
Oči: modré, šedé
Spálení:
Vysoké riziko
OPALOVÁNÍ SE NEDOPORUČUJE
Opálení:
Žádné, kůže zrudne, po 1-2 dnech je znovu bledá
Max. doba nechráněného pobytu na prudkém slunci
5 - 10 minut
Solárium - doporučená doba opalování
NEDOPORUČUJE SE
TYP 2: citlivá
Pihy: někdy
Barva vlasů: blond až hnědá
Oči: zelené, hnědé
Spálení:
Vysoké riziko
OPALOVÁNÍ SE OPATRNĚ
Opálení:
mírně, kůže se olupuje
Max. doba nechráněného pobytu na prudkém slunci
10 - 20 minut
Solárium - doporučená doba opalování
8 - 12 minut
TYP 3: citlivá až mírně snědá
Pihy: žádné
Barva vlasů: tmavý blond až hnědá
Oči: šedé, hnědé
Spálení:
občas, mírné riziko
Opálení:
skupina střední
Max. doba nechráněného pobytu na prudkém slunci
20 - 30 minut
Solárium - doporučená doba opalování
12 - 16 minut
TYP 4: snědá
Pihy: žádné
Barva vlasů: tmavě hnědá
Oči: tmavé
Spálení:
zřídka
Opálení:
trvalé a hluboké
Max. doba nechráněného pobytu na prudkém slunci
30 - 40 minut
Solárium - doporučená doba opalování
16 - 20 minut

První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce Sportcentra Holešov lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
 3. Provozovatel centra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 4. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

Odpovědnost za provoz Sportcentra Holešov

 1. Za zařízení SportcentrumHolešov, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel centra.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě s provozovatelem Sportcentra Holešov je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti podpisem provozovatele Sportcentra Holešov.
 3. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo ke změnám v Provozním řádu Sportcentra Holešov bez předchozího upozornění
 4. Poplatek za užívání centra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel Sportcentra Holešov je povinen dodržovat tento interní předpis.

V Holešově, dne 16. 9. 2022